วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

หลักสูตร ระบบสารสนเทศ กฎหมายไอที และการสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

หลักสูตร ระบบสารสนเทศ กฎหมายไอที และการสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

1. จากประโยคทั้ง 3 ต่อไปนี้ ขอใดถูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.1 ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศในองค์กร

1.2 หัวหน้าหน่วยงานไม่สนใจการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ

1.3 ฝ่ายปฏิบัติการไม่พยายามใช้ระบบสารสนเทศในงานของตน

ก. ข้อ 1.1 เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร

ข. ข้อ 1.2 เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร

ค. ข้อ 1.3 เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร

ง. ทุกข้อเป็นปัญหาสำคัญเท่ากัน ไม่มีข้อใดสำคัญที่สุด

2. มีคำกล่าวว่า "ความไม่รู้กฎหมายเป็นข้ออ้างที่จะทำให้รอดพ้นจากการกระทำผิดไปไม่ได้" ขอใดต่อไปนี้ เป็นการทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ก.      นาย ก. แอบใช้กุญแจผีเข้าไปปิดเครื่องบริการเว็บไซต์ของเทศบาลฯ

ข.      นาย ก. แอบดูรหัสผ่านอีเมลของหัวหน้ากองคนหนึ่งในซองข้อมูลรหัสที่ถูกปิดผนึกไว้

ค.      นาย ก. ใช้ USB Flash Drive เพื่อพิมพ์รายงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนาย ข. แล้วไวรัสในสื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว ก็เข้าไปทำลายข้อมูลของนาย ข. จนเกิดความเสียหาย

ง.      นาย ก. เดินสะดุดปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องบริการเว็บไซต์จนต้องส่งซ่อมเป็นเวลา 2 สัปดาห์

จ.      นาย ก. ส่งอีเมลชวนเพื่อนในสำนักงานฯ มาเป็นตัวแทนขายสินค้าขายตรงวันละ 3 ฉบับ

ฉ.     นาย ก. นำหนูมาปล่อยในที่ทำงานวันละหนึ่งตัวทุกวัน หวังให้หนูกันสายไฟ เพื่อสนุก

3. วัตถุมาตรฐานใน Microsoft Access 2003 มี 7 ลักษณะได้แก่อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

                ก. Form, Report, Page, Macro, Properties, Table, Query

ข. Table, Field, Macro, Module, Query, Form, Basic

ค. Macro, Module, Table, Page, Query, Form, Report

ง. Macro, Field, Header, Module, Query, Form, Table

จ. Table, Field, Header, Blog, Query, Form, Page

ฉ. Table, Header, KM, Query, Form, MIS, Macro

ช. Module, Header, Blog, Query, Form, MIS, Table

ซ. Module, Macro, Blog, Query, Form, MIS, Table

4. เมื่อกำหนดแบบของข้อมูลของเขตข้อมูลเป็นตัวเลข ส่วนใดสามารถละไว้ โดยไม่ให้รายละเอียดได้

ก. Field Name    ข. Data Type       ค. Description     ง. Field Size

5. แบบสอบถามใน Microsoft Access นอกจากใช้ QBE แล้ว ยังสามารถเขียนแทนได้ด้วยภาษาใด

                ก. PHP                  ข. ASP                  ค. SQL                  ง. BASIC             จ. Java                  

6. การสร้างเมนูบาร์ (Menu Bar) ของผู้ใช้ในฟอร์ม หรือรายงานมักสร้างไว้ในส่วนใด

ก. Form                ข. Report              ค. Page                  ง. Macro               จ. Table

ฉ. Query              ช. Field                 ซ. Basic                                ฌ. Module           ญ. Blog

7. การอ้างถึง Textbox ที่อยู่ในฟอร์มไปใช้ในคิวรี่ หรือรายงาน หรือโมดูล มีรูปแบบอย่างไร

ก. forms![formname]![textboxname]          ข. [Subformname]![formname]![textboxname]      

ค. [Subformname].Form![textboxname]    ง. Forms.[formname].[textboxname]

จ. Forms.[formname]![textboxname]          ฉ. Forms![formname].[textboxname]

ช. Module.[formname]![textboxname]       ซ. Reports![formname].[textboxname]

8. อีเวนท์ (Event) ของปุ่มคำสั่งที่เขียนกระบวนการใน Microsoft Visual Basic 6.3 ของ Access 2003

มักเริ่มต้นโปรแกรมย่อยไว้แบบใด และปิดการเริ่มต้นนั้นแบบใด

ก. Public Sub และ End Sub                           ข. Private Sub และ End Sub

ค. Private Function และ End Function       ง. Public Function และ End Function

จ. Public Sub และ End Function                  ฉ. Private Sub และ End Function

ช. Private Function และ End Sub                                ซ. Public Function และ End Sub

9. ความสัมพันธ์ของตารางหน่วยงานต้นสังกัด กับตารางพนักงาน โดยทั่วไปเป็นแบบใด

ก. One-to-One    ข. One-to-Many                 ค. Many-to-Many              ง. One-to-Many-to-One

10. ข้อใดสามารถเป็นไปได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

                ก. ฟอร์มส่งค่าไปค้นข้อมูลจากตาราง แล้วส่งค่าที่ได้ให้รายงานแสดงผล

ข. ฟอร์มส่งค่าให้คิวรี่ไปเลือกข้อมูลจากตาราง แล้วแสดงผลในรายงาน

ค. รายงานส่งค่าให้ฟอร์มไปเลือกข้อมูลจากคิวรี่ แล้วแสดงผลในตาราง

ง. รายงานรับระเบียนข้อมูลจากตาราง แล้วแสดงผล

จ. ฟอร์มส่งค่าไปปรับปรุงระเบียนข้อมูลในตารางผ่านคิวรี่ แล้วแสดงรายงานการปรับปรุง

 

ชื่อ-สกุล ..........................................................................

คำตอบ

หลังเรียน

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

 

ชื่อ-สกุล ..........................................................................

คำตอบ

ก่อนเรียน

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น