วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน

แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน   ม. 2 (ง่าย)

1. อัตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศขึ้นอยู่กับสิ่งใด

     ก. มุมมองของกล้องถ่ายรูป                                        ข. ระดับความสูงขณะถ่ายภาพ

     ค.ข้อ    และ    ถูก                                                   ง.  ไม่มีข้อใดถูก

2. การนำภาพถ่ายทางอากาศมาต่อกัน เรียกว่าอะไร

   ก.  Mosaic                                      ข.  Mapping

   ค.  Bearing                                     ง.    Remote  sensing

3. ดาวเทียมดวงใดต่อไปนี้ที่ส่งไปเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมในแถบขั้วโลก

    ก. IRS                                                                        ข.     SPOT

   ค. IKONOS                         ง.     NPOESS

4. ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีเวลาช้ากว่าประเทศไทย

    ก. ญี่ปุ่น                                                                           ข. ฝรั่งเศส   เยอรมัน

    ค. มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์                                                 ง. ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด์

5. แผนที่ต่อไปนี้เป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง  ยกเว้น  ข้อใด

    ก. แผนที่แสดงเขตอุตสาหกรรมสำคัญของโลก        ข. แผนที่แสดงพืชเศรษฐกิจของประเทศ

     ค. แผนที่แดสงเขตการปกครองของจีน                  ง. แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของไทย
6. พื้นที่ที่เป็นดินแดนต่อเนื่องระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  มีชื่อเรียกว่า

    ก.  ลาตินอเมริกา                                                           ข. แอฟฟิเซีย

    ค. ยูเรเซีย                                                                         ง. โอเชียเนีย

7. อาณาเขตทางทิศตะวันตกของทวีปเอเชียจดกับอะไร

    ก.  ทวีปแอฟริกา                                                            ข. ทะเลแคสเปียน

    ค. ทะเลติมอร์                                                                 ง. มหาสมุทรอินเดีย

8. ทุกข้อที่กล่าวถึงทวีปเอเชียได้ถูกต้องยกเว้นข้อใด

     ก. มีเนื้อที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่โลก                             ข. เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

     ค. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่หนือเส้นศูนย์สูตร                  ง. เป็นดินแดนต่อเนื่องกับทวีปแอฟริกา

9. บริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่อย่างไร

    ก.  ทะเลทราย                                                                 ข. ที่ราบต่ำ

    ค. ที่ราบสูง                                                                      ง. เทือกเขาเตี้ย ๆ

 

 

 

10. อู่ข้าวอู่น้ำของทวีปเอเชีย หมายถึงเขตพื้นที่ใดของทวีปเอเชีย

     ก.  เขตเทือกเขาตอนกลาง                                          ข. เขตที่ราบสูงตอนใต้

     ค. ที่ราบต่ำตอนเหนือ                                                  ง. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ

11. เพราะเหตุใดพื้นที่หมู่เกาะในทวีปเอเชีย  จึงมักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง

    ก.  ปริมาณน้ำใต้ดินมีน้อย                                           ข. เปลือกโลกมีความอ่อนตัว

    ค. ใต้พื้นดินมีอุโมงค์มาก                                            ง. ถูกแรงกดดันจากกระแสน้ำ

12. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภูมิประเทศของทวีปเอเชียมีความแตกต่างกันน่าจะมาจากข้อใด

    ก. บริเวณตอนกลางของทวีปเป็นที่ราบสูง               ข. พื้นที่ของทวีปมีความกว้างใหญ่

    ค. มีมหาสมุทรอยู่ทางเหนือและใต้                           ง.  ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดปี

13. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ก. มีเนื้อที่ประมาณ 505 ล้านตารางกิโลเมตร

     ข. ภูมิภาคนี้ประกอบด้วย 11 ประเทศด้วยกัน

     ค. ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก

     ง. ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 10 เหนือ  35  เหนือ

14. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วยดินแดนตามข้อใดต่อไปนี้

     ก. คาบสมุทรอินโดจีนและกลุ่มเกาะมลายู

     ข. คาบสมุทรอินโดจีนและหมู่เกาะฟิลลิปินส์

     ค. คาบสมุทรอินโดจีนและหมู่เกาะอินโดนีเซีย

     ง. คาบสมุทรอินโดจีนและหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก

15. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นคาบสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นแบบใด

    ก. บริเวณตอนกลางของทวีปเป็นที่ราบสูง               ข. พื้นที่ของทวีปมีความกว้างใหญ่

    ค. มีมหาสมุทรอยู่ทางเหนือและใต้                           ง.  ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดปี

16. แนวเทือกเขาทางภาคใดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มักเกิดแผ่นดินไหว  ภูเขาระเบิด

    ก. ภาคเหนือ                 ข. ภาคกลาง                       ค. ภาคตะวันตก                   ง.  ภาคตะวันออก

17. เทือกเขาใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ดีบุก วุลแฟรม พลวง

    ก. เทือกเขาอันนัม                                                         ข. เทือกเขาปาตไก

    ค. เทือกเขายูนนาน                                                       ง.  เทือกเขาอาระกันโยมา

18.  เทือกเขาต่อไปนี้เป็นเทือกเขาหินเก่า ยกเว้นข้อใดเป็นเทือกเขาหินใหม่

    ก. เทือกเขาอันนัม                                                         ข. เทือกเขาแดนลาว

    ค. เทือกเขาอาระกันโยมา                                            ง.  เทือกเขาถนนธงชัย

 

 

19. ลักษณะแม่น้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะร่วมกันในข้อใด

    ก. เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ                                                                ข. ไหลออกสู่ทะเลทางตะวันออก

    ค. เป็นแม่น้ำที่มีเกาะแก่งขวางกั้นลำน้ำ                   ง.  บริเวณปากแม่น้ำเป็นดินดอนสามเหลี่ยม

20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก

    ก. ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 12 -60  องศาเหนือ          

    ข. มีเนื้อที่ประมาณ 20 ล้านตารางกิโลเมตร

    ค. มีเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ลากผ่านกึ่งกลางภูมิภาค

    ง.  ประกอบด้วยประชากรมากที่สุดในโลก  และมีระบบการเมืองที่แตกต่างกันเด่นชัด

21. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเป็นอย่างไร

    ก. ภูเขาและที่ราบสูง                                                     ข. ที่ราบสูงและที่ราบลุ่มแม่น้ำ

    ค. ภูเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล                                    ง.  ภูเขา  ที่ราบสูง และที่ราบชายฝั่งทะเล

22.ลักษณะภูมิประเทศของจีนจะเป็นที่สูงและค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางตะวันออกจนเป็นที่ราบลุ่มน้ำต่าง ๆ  ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด

    ก. การประมง                 ข. การเลี้ยงสัตว์                   ค. การเพาะปลูก                  ง. การอุตสาหกรรม

23. เขตที่ราบแมนจูเรีย  ประกอบด้วยแม่น้ำสายใด

    ก. ฮวงโห-เลียว             ข. เลียว-ซุงการี                   ค. ซุงการี-ซีเกียง                ง.  ซีเกียง-ฮวงโห

24. แม่น้ำสายใดจัดเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

    ก. เลียว                             ข. ฮวงโห                              ค. ซีเกียง                               ง.  แยงซีเกียง

25. แม่น้ำเหลืองหมายถึงแม่น้ำใด

    ก. ฮวงโห                        ข. ซุงการี                              ค. ซีเกียง                               ง.  แยงซีเกียง

26. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

    ก. แม่น้ำที่สำคัญไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันตก

    ข. ระบบภูเขาในจีนจะวางตัวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

    ค. เกาะไต้หวันและหมู่เกาะญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตโครงสร้างหินเก่า

    ง.  คาบสมุทรเกาหลีตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกของจีนกับหมู่เกาะญี่ปุ่น

27. ข้อใดกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียกลางได้ถูกต้อง

    ก. เอเชียกลางทั้งหมดอยู่ทางตะวันตกของรัสเซีย

    ข. เอเชียกลางอยู่ทางตะวันตกของยุโรปตะวันออก

    ค. เอเชียกลางอยู่ทางตะวันเหนือของเอเชียตะวันออก         

    ง.  เอเชียกลางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

 

 

28. ที่ราบที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียกลางคือ ตูเรนอยู่บริเวณใด

    ก. อยู่ระหว่างทะเลแคสเปียนกับทะเลอารัล

    ข. อยู่ระหว่างทะเลแคสเปียนกับทะเลดำ

    ค. อยู่ระหว่างทะเลอารัลกับทะเลบอลคัช

    ง.  อยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลมาร์มะรา

29. ขนาดของภูมิภาคเอเชียกลางสอดคล้องกับข้อใด

     ก. มีขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาคทั้ง 5 ของทวีปเอเชีย

     ข. มีขนาดเท่ากับทวีปออสเตรเลีย

     ค. มีขนาดเท่ากับภูมิภาคเอเชียใต้

     ง.  มีขนาดเท่ากับประเทศตุรกี

30. หากไปทัศนาจรตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียกลาง  ท่านจะได้พบลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่

        เป็นแบบใด

    ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ                                                          ข. แอ่งที่ราบลุ่ม

    ค. เทือกเขาสูงชัน                                                          ง.  ทะเลทรายขนาดใหญ่

31. ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียกลาง  มีชื่อเรียกว่าอะไร

     ก. ทะเลดำ                      ข. ทะเลอารัล                       ค. ทะเลบอลคัช                   ง.  ทะเลแคสเปียน

32.  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของภูมิภาคเอเชียกลาง  มีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด

     ก. เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสลับกับเนินลูกฟูก                ข. มีเทือกเขาสูงชันกั้นเป็นขอบอยู่โดยรอบ

     ค. เป็นทะเลทรายมีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง              ง.  ที่ราบกับที่ราบสูงเชื่อมต่อกันเป็นผืนกว้าง

33. ข้อใดเป็นความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

    ก. เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญของโลก

     ข. เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

     ค. เป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างทวีปสำคัญของโลก 3 ทวีป

     ง.  ทุกข้อที่กล่าวมาในเรื่องศาสนา  อารยธรรม  และทวีป เป็นคำตอบ

34. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

     ก. ทิศใต้จดทะเลดำ                                                      ข. ทิศเหนือจดทะเลแคสเปียน

     ค. ทิศตะวันออกจดทะเลอาหรับ                               ง.  ทิศตะวันตกจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

35. ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างทวีปสำคัญ 3 ทวีป

       ได้แก่ข้อใด

     ก. เอเชีย  ยุโรป   แอฟริกา                                         ข. เอเชีย  ยุโรป   อเมริกาใต้            

     ค. เอเชีย  ยุโรป   อเมริกาเหนือ                                                ง. เอเชีย    แอฟริกา   อเมริกาใต้                                    

36. ช่องเขาไทเบอร์  ซึ่งในสมัยโบราณใช้เป็นเส้นทางของข้าศึกจากยุโรปบุกรุกประเทศในลุ่มน้ำ

        สินธุ  ช่องเขานี้อยู่ในบริเวณเทือกเขาใด

     ก. เทือกเขาแอลบรูซ                                                    ข. เทือกเขาฮินดูกูช

     ค. เทือกเขาซากรอส                                                     ง. เทือกเขาสุไลมาน

37. บริเวณคาบสมุทรอาหรับจะพบลักษณะธารน้ำเฉพาะที่มีฝนตกหนัก  แต่พอนหายธารน้ำนี้จะ

       เหือดหายไป  ธารน้ำนี้มีชื่อว่าอะไร

    ก. วาดี                              ข. วาบี                                   ค. อาบู                   ง.  อาดี

38. พื้นที่ในเขต  ดินแดนอุดมสมบูรณ์พระจันทร์เสี้ยว จะมีปริมาณตั้งแต่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์

         เรเนียนจนถึงที่ใด

    ก. ที่ราบสูงอนาโตเลีย                                                  ข. ที่ราบลุ่มไทกริส-ยูเฟรติส

     ค. คาบสมุทรอาหรับ                                                    ง. ที่ราบสูงอิหร่าน

39. ประเทศใดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวถึง 2 ทวีป

     ก. ประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ                                                ข. ประเทศที่มีพรมแดนติดกับอียิปต์

     ค. ประเทศที่มีเมืองหลวงชื่ออังการา                       ง. ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

40. คำว่า เอเชียใต้  เป็นคำใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อใด

     ก. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1                                     ข. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

     ค. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1                                     ง.  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

41.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเอเชียใต้

     ก. ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ข.ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

     ค. ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้    

     ง.  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

42. ที่ราบสูงโชตนาคปุระมีความสัมพันธ์กับข้อใด

     ก. เขตเทือกเขาสูงภาคเหนือ                                      ข. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ

     ค. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา                                         ง.  เขตที่ราบสูงหินเก่าทางใต้

43. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ราบสูงเดดคาน

     ก. โครงสร้างเป็นหินเก่าที่แข็งเกร็งที่สุด

     ข. ที่ราบสูงที่ทับถมด้วยหินละลายจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ

     ค. มีความสูงชันอยู่ทางด้านตะวันตกแล้วลาดต่ำไปทางด้านตะวันออก

     ง.  เทือกเขาเตี้ย ๆ  กั้นเป็นแนวอยู่ทั้ง2 ด้าน  คือ  ด้านตะวันตก และด้านตะวันออก

 

 

44. บริเวณที่ราบสูงเดดคานมีลักษณะเป็นดินดำเหมาะแก่การเพาะปลูกชนิดใดมากที่สุด

        ก. ชา                           ข. อ้อย                   ค. ฝ้าย                    ง.  ปอกระเจา

45.ลักษณะอากาศแบบทะเลทรายของเอเชียใต้  จะพบบริเวณใด

       ก. ทางตะวันตก                                                          ข. ทางตะวันออก

       ค. ทางตะวันตกเฉียงเหนือ                                      ง.  ทางตะวันออกเฉียงเหนือ           

46. บริเวณที่ราบสูงเดดคานส่วนใหญ่จะมีลักษณะอากาศแบบใด

       ก. ทะเลทราย                                                              ข. มรสุมเขตร้อน

       ค. ทุ่งหญ้าเขตร้อน                                                    ง.  ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

47. ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนียเป็นกลุ่มของหมู่เกาะจำนวนมาก  ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยประเทศทั้งหมดกี่ประเทศ

      ก. 10                              ข. 12                      ค. 13                      ง.  14

48. บุคคลในข้อใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย

      ก. วิลเลี่ยม  แคมเปียร์                                                                ข.  กัปตัน เจมส์  คุก

      ค. เอเบล  แทสมัน                                                      ง. มาร์โค  โปโล

49. ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย  ประกอบด้วยเกาะที่มีขนาดต่างกัน เกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ

      เกาะที่เป็นที่ตั้งของประเทศอะไร

      ก. ฟิจิ                                                                             ข.  ตองกา

      ค. นาอูรู                                                                        ง. ซามัว

50. เกรตแบริเออร์รีฟ  เป็นแนวเกาะปะการังเกิดจากการสะสมของซากพืช  ซากสัตว์และปะการัง

      ชนิดต่าง ๆ พบได้บริเวณใด

      ก. ทะเลแทสมัน                                                          ข.  ทะเลคอรับ

      ค. ทะเลติมอร์                                                              ง.   ทะเลอาราฟูรา

51.  ประเทศในข้อใดที่อยู่ในเขตอบอุ่น

      ก. ฟิจิ                                                                             ข.  นาอูรู

      ค. นิวซีแลนด์                                                               ง. ปาปัวนิกีนี                                                      

52. ทรัพยากรดินในประเทศหมู่เกาะส่วนมากเป็นดินที่เกิดจากสิ่งใด

      ก. การผุพังของซากพืช                                              ข.  การผุพังของซากสัตว์

      ค. การผุพังของสัตว์ทะเล                                          ง.  การผุพังของหินภูเขาไฟ  หินปูน

53. ป่าไม้ชนิดใดที่พบในเขตอบอุ่น

      ก. ป่าสน                                                                       ข.  ป่าดิบเขา

      ค. ป่าไม้พุ่ม                                                                  ง.  ป่าดิบชื้น

 

54. เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับหมวดวิชาอะไร

     ก. ภูมิศาสตร์                 ข. สังคมศึกษา                     ค. วิทยาศาสตร์                    ง.  มานุษยวิทยา

55. วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์คืออะไร

     ก. การทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี                              

     ข.  การทำให้สังคมมีสวัสดิการดีขึ้น

      ค. การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ                  

      ง.  การหาวิธีใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

56.  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายหลักที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญ

      ก. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                              ข.  การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

      ค. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม                             ง.  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง

57. การผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่

    กำหนดไว้  จากข้อความนี้หมายถึงเป้าหมายใด

      ก. การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ                            ข.  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

      ค. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม                             ง.  ไม่มีข้อใดถูก

58. ความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าและบริการในราคาที่กำหนด และสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้น ได้  ตรงกับข้อใด

      ก. อุปสงค์                     ข. อุปทาน             ค. กฎอุปสงค์                       ง.  อุปสงค์ส่วนบุคคล

59. ข้อใดหมายถึงอุปสงค์

      ก. แดงซื้อดินสอแท่งละ 5 บาท                               ข.  แดงอยากซื้อจักรยานเสือภูเขา

      ค. พ่อของแดงไปดูรถยนต์ใหม่ที่โชว์รูม                ง.  พ่อของแดงคำนวณเงินที่มีอยู่เพื่อซื้อรถใหม่

60. ถ้าราคาสินค้าลดลง  ปริมาณที่ผู้ซื้อจะซื้อสินค้ามากขึ้น หรือเมื่อราคาสูงขึ้นปริมาณที่จะซื้อสินค้าลดลง  และสิ่งอื่น ๆ อยู่คงที่  ตรงกับข้อใด

      ก. กฎอุปทาน               ข. กฎอุปสงค์                       ค. อุปสงค์ตลาด                   ง.  ตัวกำหนดอุปสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

46. แหล่งแร่ธาตุของเอเชียใต้ที่ถูกต้องที่สุด  ได้แก่ข้อใด         

       ก. ศรีลังกา-  ถ่านหิน ยิปซัม                                   ข. ปากีสถาน-  เหล็ก  ลิกไนต์

       ค. เนปาล- แกรไฟต์ แมกนีเซียม                           ง.  บังกลาเทศ- ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

47. 


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น