วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Q.13) ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
A. มาตรฐานการเรียนรู้
B. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
C. สมรรถนะของผู้เรียน
D. กระบวนการแสวงหาความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น