วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานการสอนมีลักษณะปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.1.4 อัตราว่าง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
1.1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
1.1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547
1.1.7 ระยะเวลาการจ้างให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.2554


1.2 เป็นผู้มีวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัคร จะต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
การระบุสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน (โรงเรียนบ้านสงยาง )
ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักงานบริหารโรงเรียน
บ้านสงยาง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ในเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น. ) เว้นวันหยุดราชการ
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 รูป

(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ
(7) สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้นจำนวน 1 ฉบับ
(8) เอกสารตามข้อ (2) (3) (4) (6) (7) ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลือกสรรสำหรับตำแหน่ง 100 บาท ซึ่งเมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้
3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านสงยางจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรรด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร/กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ใช้ในการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านสงยาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 13. 00 น. ที่โรงเรียนบ้านสงยาง

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะได้รับการเลือกสรรด้วยวิธีการดังนี้
วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน
1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-11.00 น. 1.ความรู้ทางวิชาการทางการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และความรู้ทั่วไป 100 ทดสอบข้อเขียน
1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 2.คุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือได้ว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้สอน โดยขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี
โรงเรียนบ้านสงยาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสงยาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุดและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า
8. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านสงยาง กำหนดและ
จะได้รับค่าจ้างของพนักงานราชการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการจ้างพนักงานราชการ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศรับสมัคร
10 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง24 กุมภาพันธ์ 2554 รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)
25 กุมภาพันธ์ 2554 ตรวจสอบคุณสมบัติ
25 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
การเลือกสรร โรงเรียนบ้านสงยาง
1 มีนาคม 2554 ดำเนินการเลือกสรร
3 มีนาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7 มีนาคม 2554 ทำสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านสงยาง
9 มีนาคม 2554 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ พนักงานราชการที่ได้รับคัดเลือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น