วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานความรู้

มาตรฐานความรู้ ที่เปิดติว
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

2. การพัฒนาหลักสูตร

3. การจัดการเรียนรู้

4. จิตวิทยาสำหรับครู

5. การวัดและการประเมินผลการศึกษา

6. การบริหารจัดการในห้องเรียน

7. การวิจัยทางการศึกษา

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

9. ความเป็นครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น