วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

Reminder about your invitation from Jomjai Ninephoom

LinkedIn

This is a reminder that on January 25, Jomjai Ninephoom sent you an invitation to become part of his or her professional network at LinkedIn.

Follow this link to accept Jomjai Ninephoom's invitation.

https://www.linkedin.com/e/e7gg6u-gjl6qheg-4o/doi/2206153621/6V5tD-gG/gir_348232773_0/EML-inv_17_rem/

Signing up is free and takes less than a minute.

On January 25, Jomjai Ninephoom wrote:

> To: [pooh_physics.kroothai@blogger.com]
> From: Jomjai Ninephoom [pallnarak@hotmail.com]
> Subject: Jomjai Ninephoom wants to stay in touch on LinkedIn

> I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.
>
> - Jomjai Ninephoom

The only way to get access to Jomjai Ninephoom's professional network on LinkedIn is through the following link:

https://www.linkedin.com/e/e7gg6u-gjl6qheg-4o/doi/2206153621/6V5tD-gG/gir_348232773_0/EML-inv_17_rem/

You can remove yourself from Jomjai Ninephoom's network at any time.


--------------

© 2011, LinkedIn Corporation

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำชี้แจง ข้อสอบมี 3 ตอน ใช้เวลา 120 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 20 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยเติมคำตอบ 40 คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ 40 คะแนน
ให้นักเรียนเขียนตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกของกระดาษคำตอบ
1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(2) วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
(3) วิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
(4) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์
ข้อความในข้อใดบ้างที่กล่าวถูกต้อง

ก. ข้อ (1)
ข. ข้อ (3)
ค. ข้อ (1) และ (4)
ง. ข้อ (2) และ (3)

2. ข้อใดเป็นสาขาวิชาในวิชาฟิสิกส์ทั้งหมด

ก. อะตอม นิวเคลียร์ โพลิเมอร์
ข. กลศาสตร์ ความร้อน อะตอม
ค. ความร้อน การเคลื่อนที่ ระบบนิเวศ
ง. นิวเคลียร์ พันธะไอออนิก แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(1) อาวุธสงคราม
(2) เทคโนโลยีการขนส่ง
(3) โรงงานอุตสาหกรรม
(4) เทคโนโลยีการสื่อสาร

ข้อใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ในวิชาฟิสิกส์โดยตรง

ก. ข้อ (2) และ (4)
ข. ข้อ (1) และ (2)
ค. ข้อ (3) และ (4)
ง. ถูกทุกข้อ

4. ความมุงหมายในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ เป็นไปตามข้อใด
ก. รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ข. หาหนทางในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากโรค และภัยธรรมชาติ
ค. ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต
ง. คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขยายพื้นที่การมีชีวิตไปยังนอกโลก
5. สาขาวิชาใดต่อไปนี้ ที่จัดเป็นกลุ่มสาขาเดียวกับวิชาฟิสิกส์

ก. ชีววิทยา และเคมี
ข. เคมี และดาราศาสตร์
ค. คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์
ง. พฤกษศาสตร์ และดาราศาสตร์

6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของวิชาฟิสิกส์
ก. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ ความร้อน คลื่น แสง เสียง
แม่เหล็ก ไฟฟ้า และปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ
เพื่อให้รู้และเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุด
ข. การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ
เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เคมี คณิตสาสตร์
ดาราศาสตร์
ค. การศึกษาวิชาพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
ง. การสังเกต การบันทึกข้อมูล และการสร้างแบบจำลองทางความคิด
เพื่อศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกรูปแบบ
7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(1) การสรุป
(2) การสำรวจ
(3) การสังเกต
(4) การทดลอง
(5) การอภิปราย
(6) การตั้งปัญหา
(7) การบันทึกข้อมูล
(8) การวิเคราะห์ข้อมูล
(9) การสร้างแบบจำลอง

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

ก. (3)  (6)  (2)  (7)  (8)  (1)
ข. (6)  (2)  (3)  (7)  (8)  (1)
ค. (6)  (4)  (5)  (7)  (8)  (1)
ง. (2)  (7)  (6)  (5)  (8)  (1)

8. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ข้อใด

ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข. ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อสรุป
ค. ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น
ง. ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงข้อคิดเห็น

9. สิ่งใดต่อไปนี้ที่นักเรียนควรใช้พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ก. วิธีการสังเกต และเครื่องมือที่ใช้
ข. วิธีการสังเกต และทฤษฎีที่อ้างอิง
ค. ทฤษฎีที่อ้างอิง และบุคคลที่สังเกต
ง. เวลาที่ใช้สังเกต และเครื่องมือที่ใช้

10. กระบวนการใดที่มีความสำคัญต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์มากที่สุด

ก. การสังเกต และการทดลอง
ข. การทดลอง และการคำนวณ
ค. การวัด และการวิเคราะห์ข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ

11. ในการวัดทางวิชาฟิสิกส์ จะต้องบันทึกผลโดยวิธีในข้อใด

ก. ใช้คำอุปสรรคนำหน้าหน่วย
ข. บันทึกตามหลักเลขนัยสำคัญ
ค. ต้องใช้หน่วยในระบบระหว่างชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

12. หน่วยมูลฐานที่ใช้ในระบบ SI มีกี่หน่วย

ก. 5 หน่วย
ข. 6 หน่วย
ค. 7 หน่วย
ง. 8 หน่วย

พิจารณาข้อมูล แล้วใช้ตอบคำถาม ข้อ 13. – 14.

(1) จูล
(2) นาที
(3) เมตร
(4) วินาที
(5) โอห์ม
(6) นิวตัน
(7) เคลวิน
(8) แอมแปร์
(9) กิโลเมตร
(10) แคนเดลา
(11) เมตร/วินาที
(12) ลูกบาศก์เมตร

13. ข้อใดเป็นหน่วยมูลฐานในระบบ SI ทั้งหมด

ก. (3) (4) (8) (10)
ข. (1) (2) (6) (9)
ค. (4) (5) (7) (10)
ง. (2) (7) (11) (12)

14. ข้อใดเป็นหน่วยอนุพัทธ์ในระบบ SI ทั้งหมด

ก. (3) (4) (8) (10)
ข. (1) (2) (6) (9)
ค. (4) (5) (7) (10)
ง. (2) (7) (11) (12)

15. ข้อใดไม่ใช่หน่วยในระบบ SI ทั้งหมด

ก. นิวตัน เฮิรตซ์
ข. ไมโครปอนด์ ตารางฟุต
ค. เมตร/วินาที กิโลเมตร/ชั่วโมง
ง. ตารางกิโลเมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร

16. ตัวเลขที่ได้จากการวัด 30 เซนติเมตร และ 5.020 มิลลิเมตร
มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว ตามลำดับ

ก. 1 และ 2
ข. 1 และ 4
ค. 2 และ 2
ง. 2 และ 4

17. เมื่อนักเรียนสังเกตนาฬิกาแบบเข็ม จากขณะที่มีเข็มสั้น เข็มยาว
และเข็มวินาที ชี้เลข 12 พร้อมกัน และเมื่อเวลาผ่านไป ปรากฏว่าเข็มยาว
ชี้เลข 5 และเข็มวินาทีชี้ เลข 15 จะบันทึกว่าเวลาผ่านไปน้อยที่สุดเท่าใด
โดยใช้หลักเลขนัยสำคัญ

ก. 25.25 นาที
ข. 25.150 นาที

ค. 60  25.15 วินาที
ง. 60  25.250 วินาที

18. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็ว 3
เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที
จากนั้นเคลื่อนที่เป็นแนวตรงต่อไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 4
เมตร/วินาที เป็นเวลา 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย และความเร่งเฉลี่ย
ตลอดการเคลื่อนที่ในช่วง 20 วินาที ตามลำดับ

ก. 2.0 m/s และ 5.0 m/s
ข. 2.5 m/s และ 3.5 m/s
ค. 3.5 m/s และ 2.5 m/s
ง. 5.0 m/s และ 2.0 m/s

19. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด

ก. ระยะทาง เวลา มวล
ข. แรง ความเร็ว ความเร่ง
ค. การกระจัด เวลา ความเร็ว
ง. ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง

20. นักกรีฑา วิ่ง 4100 เมตร วิ่งแล้วจับเวลาได้เป็น 9.5, 10.0, 10.5
และ 10.0 วินาที อัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าใด

ก. 0 เมตร/วินาที
ข. 0.0 เมตร/วินาที
ค. 10 เมตร/วินาที
ง. 10.0 เมตร/วินาที


ชื่อ ...........................................................................................
ชั้น ม.4/..... เลขที่ ....... ได้คะแนน ........../100
กระดาษคำตอบ
ตอนที่ 1 (20 คะแนน)
ข้อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
ก.
ข.
ค.
ง.
ตอนที่ 2 (40 คะแนน)
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่กำหนดให้แต่ละข้อ
เติมลงในตารางให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน โดยสามารถใช้ซ้ำ
และไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกข้อมูลก็ได้ (คำตอบละ 1 คะแนน)
1. หน่วยและปริมาณในระบบ SI
เมตร/วินาที kg
g m/s
เซนติเมตร cm

วินาที
เมตร/วินาที2


กิโลกรัม m G กรัม M
เมตร
m/s2
V

ปริมาณ สัญลักษณ์ของปริมาณ หน่วย สัญลักษณ์ของหน่วย
มวล
ระยะทาง
การกระจัด
อัตราเร็ว
ความเร็ว
อัตราเร่ง
ความเร่ง
เวลา
2. ตัวพหุคูณและคำอุปสรรค
giga pico centi deci M T micro
p kilo G  m n g
milli c mega k d tera nano

ตัวพหุคูณ ชื่อคำอุปสรรค สัญลักษณ์
109
106
103
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9


ตอนที่ 3 จงแสดงวิธีทำ (40 คะแนน)
1. ความยาว 0.000000016 เมตร มีค่าเท่าไรในหน่วยนาโนเมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. เวลา 0.000025 วินาที มีค่าเท่าไรในหน่วยไมโครวินาที (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ความถี่ 85 ล้านเมกกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่าไรในหน่วยเฮิรตซ์ (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. เวลา 2 วัน มีค่าเท่ากับกี่วินาที (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. ความยาวคลื่นของแสงสีแดง มีค่า 715 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นนี้จะมีค่าเท่าใดในหน่วยเซนติเมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. จงเปลี่ยนความหนาแน่น 4.6102 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ ...........................................................................................
ชั้น ม.4/..... เลขที่ .......
7. ความเร่งของวัตถุ 5 เมตรต่อวินาที2
มีค่าเท่าไรในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง2 (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. พื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่าไรในหน่วยตารางเซนติเมตร (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. เวลา 0.5 ชั่วโมง มีค่าเท่าไรในหน่วยนาโนวินาที (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. อัตราเร็ว 20 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่าไรในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง (2 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. จงหาผลลัพธ์เลขนัยสำคัญ 2.05 + 20.660 – 3.0 (5 คะแนน)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. จงหาผลลัพธ์เลขนัยสำคัญ 2.5  1.00  5 (5 คะแนน)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. จงรวมเวกเตอร์ดังรูปที่กำหนดให้

13.1 (5 คะแนน)


13.2 (5 คะแนน)


--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
• ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


• บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


• ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

Jomjai Ninephoom wants to stay in touch on LinkedIn

LinkedIn

I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.

- Jomjai Ninephoom

Jomjai Ninephoom
Student at Asian Institute of Technology
Thailand

Confirm that you know Jomjai

© 2010, LinkedIn Corporation

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตรงนิติศาสตร์

แนวข้อสอบตรงนิติศาสตร์

 

สอบตรงนิติมธ.'49

 

ช่วง เช้าเป็นกม. เรียงความ และ ย่อความ เขาจะเอาทุกอย่างมากองไว้ให้เรา เราแบ่งเวลาทำเอาเอง ให้ 3 ชม. (9.00-12.00 น.) ที่จำๆได้ก็มี

 

- ถามเกี่ยวกับลำดับชั้น กม.

- ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคล ตาม ปพพ.

ก บริษัทมหาชนจำกัด

ข ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำกัด

ค สมาคม

ง มูลนิธิ

- อายุความ มี กี่ปี

1 2 5 10 ปี (ตอบอะไรเนี้ย 10 ปะ?)

- อาณาจักร ไฮโซๆ ใน สมัยโบราณ ต่อมา ก็เสื่อม สลายลง แล้วยุโรปก็มามีบทบาทแทน

กรีก โรมัน อียิบ อีกช้อย จำไม่ได้แระ เราตอบโรมันละ

- ดอกผล มีอะไรบ้าง

ดอกผลธรรมดากับดอกผลนิตินัย

- ประมวลกฎหมายแรกของไทย (ที่เป็นไปตามอะไรก็ไม่รู้) คืออะไร

ไม่มั่นใจว่า กม.ลักษณะอาญา ร.ศ. 127 หรือ ว่า กม.ตราสามแม่ครัว เอ๊ย!...ตรา 3 ดวง (ล้อเล่นครับ คลายเครียด แฮะๆ)

-รัฐธรรมนูญ ปจจ. เปลี่ยนแปลงศาลอะไร

ศาลรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนเป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปะ?

****จำได้แค่นี้แหละ ปีนี้ 20 ข้อนะ

ที่เหลือ จะเป็นแบบ ให้มาตรามา แล้วสมมติ เหตุการณ์มาให้เรา ตีความอะ

ตัวอย่าง (เราไม่พิมพ์มาตรานะ ขี้เกียจ)

นาง ก. ท้อง 3 เดือน อยากเอาลูกออก ต่อมา นาง ก. บอก นาง ข. ว่า ปวดหลัง ช่วยเหยียบให้หน่อย นาง ข. ก็ทำตาม ปลากฏว่า นาง ก. แท้ง

คำถาม ใครทำผิด กม.บ้าง

1.นาง ก 2. นาง ข 3. ทั้งคู่ 4. ไม่มีใครผิด

 

เรียงความ

หัว ข้อว่า "จงบอกคุณสมบัติที่ดีของนักกม.มา 3 ประการ " ให้เขียน ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ (เราเขียนไป 3/4 อะ ทำไม่ทัน) ควรทำอย่างน้อย 3 ย่อหน้า คือคำนำ เนื้อหา สรุป เนื้อหามีหลายย่อหน้าได้ เช่น

ประการแรก ซื่อสัตย์

ประการที่สอง เที่ยงธรรม

และประการสุดท้าย (อะไรดีวะ นึกไม่ออก - -')

 

ย่อความ

"ในหลวง กับเศรษฐกิจไทย" (ไม่มั่นใจนะ แต่ก็ประมาณนี้) 15 หน้ามั่ง จำไม่ได้ ย่อให้เหลือ ไม่เกิน 1 หน้า (เราย่อไป 11 บรรทัด) อย่าลืมเขียนหัวให้ถูกด้วยนะ แล้วก็เนื้อหาย่อความต้องย่อหน้าเดียวเท่านั้น ห้ามมีเครื่องหมาย วงเล็บ และ อัญประกาศด้วย

ข้อสอบเก่าบางส่วน

พี่ ได้มาจากรุ่นก่อนๆ เอาไปดูตัวอย่างก่อนละกัน ไม่มีขายที่ไหนไม่ต้องหาซื้อ ใครจะเอาไปอ่านก้อปริ๊นเอา ถ้าไม่ได้ก้อฝากเพื่อน น้องๆต้องcontactกันเองบ้างนะ พี่ส่งเมลให้ได้ไม่หมดหรอก บางคน้อเปิดได้ บางคนก้อไม่ได้ ไม่รุ้จาทามงายแล้วเหมือนกาน

นิติศาสตร์ Thammasat University

1.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

1.อังกฤษ แมกนาคาต้า 2.อเมริกา - the declaration of independence

3.ฝรั่งเศส- ภราดรภาพ เสรีภาพ เสมอภาค 4.เยอรมัน - the declaration of human right

2.ไทยเริ่มรับ กม. จากต่างประเทศ รัชกาลอะไร

3.ไทยใช้ กม.ต่างจากประเทศใด (1.ฝรั่งเศส 2.เยอรมัน 3.ญี่ปุ่น 4.ออสเตรเลีย)

4.สว.ทำอะไรไม่ได้

1.อภิปรายโดยไม่ลงมติ 2.เสนอชื่อตุลาการ ศาลรธน.

3.เสนอชื่อตุลาการศาลปกครอง 4.เข้าชื่อถอดถอน ส.ส.

5.กม.อาญามีกี่ภาค

6.หนี้ระงับเมื่อใด (เจ้าหนี้ตาย ลูกหนี้ตาย รับสภาพหนี้ แปลงหนี้ใหม่

7.เอ็ม เอาไม้กอล์ฟตีพีท เอินเป็นตำรวจมาจับเอ็มแล้วเจอคัดเตอร์ในกระเป๋า เอ็มสารภาพว่า หลังจากเอาไม้กอล์ฟตีพีทแล้ว จะเอาคัตเตอร์ทำร้ายอีกแต่โดนจับก่อน ถามว่า จะริบทรัพย์อะไรได้บ้าง

8.ก. เอาไม้ตีหมาของ ข. นาย ก. มีความผิดฐานใด

1.ทำร้ายร่างกายสัตว์ 2.ทำให้เสียทรัพย์

3.ทำร้ายร่างกายสัตว์และทำให้เสียทรัพย์ 4.ไม่มีความผิดฐานใดเลย

9.คำนวนภาษี/กำไรสุทธิ

10.ความหมาย + ลักษณะของลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า

11.ลหุโทษคืออะไร

12.4 จว.ภาคใต้ที่ใช้กม.อิสลามคือจังหวัดอะไร

13.การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกี่วัน

14.ทนายแผ่นดินคือ

15.ข้อ สอบจะออกเรื่องโมฆะกับโมฆียะเยอะมาก โดยจะให้ตัวเลือกว่านิติกรรมใดเป็นโมฆะหรือโมฆียะและมีผลอย่างไรต่อนิติกรรม นั้น ถ้าเป็นโมฆะเพียงบางส่วน ส่วนไหนที่ยังมีผลสมบูรณ์

16.การลดโทษ เหตุยกเว้นโทษ

17.การรอลงอาญา

18อำนาจการใช้กม./การร่าง/ยกเลิก/กม.พิเศษยกเลิกกม.หลัก/ระยะเวลาการใช้กม.

19.เจตนา/ไม่เจตนา/ประมาท

20.มูลเหตุแห่งหนี้

21.พินัยกรรม+มรดก (ความสามารถในการรับมรดก)

22.สิทธิ+บทบาท+หน้าที่ของบุคคล/นิติบุคคล

23.การสืบสวน/สอบสวน ต่างกันอย่างไร ใครมีอำนาจกระทำการ

24.ตัวการ/ผู้ใช้/ผู้สนับสนุน

25.คุณสมบัติ+ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส.ส./ส.ว./บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

26.การล้มละลาย

27.หน้าที่+ประเภทของศาล

28.การบังคับคดี/การฝากขัง

29.การศึกษาภาคบังคับ/พื้นฐาน

30.กม. เอกชน/มหาชน (ที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะถาม1.วิ.แพ่ง *อาจารย์มธ.จะแบ่งวิ.แพ่งเป็นมหาชน* 2.กม.ระหว่างปท.แผนกคดีบุคคลเป็นกม.เอกชน )

1.นายก.ต่อยนายข.ฟันหัก 1ซี่ มีความผิดตามม.297 ที่ว่า " อันตรายสาหัสนั้นคือ

1.ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด เสียฆานประสาท

2.........

3.เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรือ อวัยวะอื่นใด

4-6...........

7.ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

8.ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วัน"

ดังนั้นนายก.มีความผิดตามม.297หรือไม่เพราะ

ก.ไม่ผิดเพราะฝันไม่ใช่อวัยวะ

ข.ไม่ผิดเพราะไม่เข้าองค์ประกอบตามม.297

ค.ผิดเพราะฟันไม่สามารถงอกใหม่ได้

ง.ผิดเพราะเข้าองค์ประกอบตามอนุ7-8

 

ม.149 ให้คำนิยามของนิติกรรมว่า "การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกม.และด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ" จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ "การใดๆ"

ก.แดงละเมอหยิบเงินขาวไป500

ข.นักเรียนยกมือไหว้ครู

ค.พ่อยกกางเกงให้ลูก

ง.ไม่มีข้อใดถูก

2.ข้อใดคือความหมายของ "กระทำลงโดยชอบด้วยกม."

ก.ขาวทำพินัยกรรมยกที่ดินให้สุนัขตัวโปรด

ข.ส้มทำสัญญาจ้างน้อยให้ฆ่าใหญ่ โดยทำเป็นหนังสือสัญญา

ค.ปุ้ยเช่าตึกแถวมะหมี่เป็นเวลา 2เดือนโดยมิได้ทำเป็นหนังสือสัญญา

ง.ไม่มีข้อใดถูก

หัว ข้อเรียงความที่ผ่านมา จะให้เขียนประมาณ 3/4ของ a4 ขาดหรือเกินจะโดนหักคะแนน ส่วนใหญ่จะให้แสดงความคิดเห็น พยายามเขียนเป็นความเรียงอย่าเขียนเป็นข้อๆเด็ดขาด

1.นักกม.ที่รู้เพียงกม.เปรียบเสมือนช่างก่อสร้าง แต่นักกม.ที่รู้ในศาสตร์แขนงอื่นเปรียบเสมือนสถาปนิก

2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถาบันกวดวิชา และหากไม่มีสถาบันกวดวิชาจะมีผลอย่างไร

3.สิทธิของคนไข้ที่จะรับรู้ข้อมูลจากแพทย์

*ย่อความจะเป็นบทความทางกม.ของอาจารย์ในคณะจะให้ประมาณ 4-5 หน้าa4 ย่อเหลือ 1หน้า

*ความ ถนัดทางวิชาการ (ปีนี้มีคะแนน)ข้อสอบมี 5ตัวเลือก ให้เวลาน้อยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีไม่ถึง 40%ที่ผ่านส่วนนี้ ข้อสอบชุดนี้จะเป็นตัววัด Legal Mind ในเรื่องการตีความ

 

หัวข้อเรียงความ

 

* บทบาทของนักกฎหมายกับการแก้ปัญหาสังคม

 

* ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไร หากประเทศไทยไม่มีโรงเรียนกวดวิชา

 

* อาชีพนักกฎหมายที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน ( ให้เลือก ผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ อาจารย์สอนกฎหมาย )

 

พี่แนะนำให้อ่านพวก quote คมๆ เกี่ยวกับกฎหมาย ความยุติธรรม ประชาธิปไตย ฯลฯ ตุนไว้เป็นเสบียง

 

อย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็เขียนให้ดูมีอุดมการณ์ไว้ก่อน (วิชามารนะเนี่ย -*-)

 

 

ถ้า เขาถามความเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับทางไหน อย่าแบ่งรับแบ่งสู้ ช่วงเนื้อหาอาจจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนสรุปต้องฟันธงไปเลยให้ชัดๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

 

 

เขียนให้มีเหตุผล ตรงประเด็น ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามาจนหาแก่นไม่เจอ

 

พยายามย่อหน้าใหม่บ่อยๆ เพื่อแยกประเด็นให้เห็นชัดเจน แต่ละย่อหน้าควรมีเพียงประเด็นเดียว และเรียงลำดับความคิดให้ดี

 

 

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วย อ่านบทวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการ สำนวนคมๆหรือแนวคิดแปลกๆดีๆจะได้ติดมาบ้าง

 

 

ฝึกเขียนบ่อยๆ เขียนให้ทันเวลา ไม่เน้นปริมาณ เน้นแต่สาระ

 

 

อืม..อะไรอีก? คิดไม่ออกและ - -"

ฝึกมากๆแล้วกันค่ะน้อง ฝึกหัวข้อยากๆไว้ก่อนเลย แล้วถ้ามาเจอหัวข้อง่ายกว่าที่เคยฝึกจะได้รู้สึกดีขึ้นหน่อย

 

 

ฝาก topic ให้ไปลองคิดฝึกเขียนเล่น

 

"หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ กฎหมายก็ไม่จำเป็น คุณเห็นด้วยหรือไม่"

 

"หากคุณเป็นทนายความ มีผู้กระทำความผิดมาจ้างว่าความให้ คุณจะรับว่าความให้เขาหรือไม่"

 

"คุณธรรมที่สำคัญของนักกฎหมายที่ดีมีอะไรบ้าง จงยกมา 3 ข้อ"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการรัฐประหาร เพราะเหตุใด"

 

"ทำไมคุณถึงอยากเรียนกฎหมาย"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับกฎหมายห้ามทำแท้ง"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับ หวยบนดิน โสเภณีบนดิน"

 

พี่แนะนำให้อ่านพวก quote คมๆ เกี่ยวกับกฎหมาย ความยุติธรรม ประชาธิปไตย ฯลฯ ตุนไว้เป็นเสบียง

 

อย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็เขียนให้ดูมีอุดมการณ์ไว้ก่อน (วิชามารนะเนี่ย -*-)

 

 

ถ้า เขาถามความเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับทางไหน อย่าแบ่งรับแบ่งสู้ ช่วงเนื้อหาอาจจะบอกทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนสรุปต้องฟันธงไปเลยให้ชัดๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

 

 

เขียนให้มีเหตุผล ตรงประเด็น ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามาจนหาแก่นไม่เจอ

 

พยายามย่อหน้าใหม่บ่อยๆ เพื่อแยกประเด็นให้เห็นชัดเจน แต่ละย่อหน้าควรมีเพียงประเด็นเดียว และเรียงลำดับความคิดให้ดี

 

 

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วย อ่านบทวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการ สำนวนคมๆหรือแนวคิดแปลกๆดีๆจะได้ติดมาบ้าง

 

 

ฝึกเขียนบ่อยๆ เขียนให้ทันเวลา ไม่เน้นปริมาณ เน้นแต่สาระ

 

 

อืม..อะไรอีก? คิดไม่ออกและ - -"

ฝึกมากๆแล้วกันค่ะน้อง ฝึกหัวข้อยากๆไว้ก่อนเลย แล้วถ้ามาเจอหัวข้อง่ายกว่าที่เคยฝึกจะได้รู้สึกดีขึ้นหน่อย

 

 

ฝาก topic ให้ไปลองคิดฝึกเขียนเล่น

 

"หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ กฎหมายก็ไม่จำเป็น คุณเห็นด้วยหรือไม่"

 

"หากคุณเป็นทนายความ มีผู้กระทำความผิดมาจ้างว่าความให้ คุณจะรับว่าความให้เขาหรือไม่"

 

"คุณธรรมที่สำคัญของนักกฎหมายที่ดีมีอะไรบ้าง จงยกมา 3 ข้อ"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการรัฐประหาร เพราะเหตุใด"

 

"ทำไมคุณถึงอยากเรียนกฎหมาย"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับกฎหมายห้ามทำแท้ง"

 

"คุณเห็นด้วยหรือไม่กับ หวยบนดิน โสเภณีบนดิน"

 

หนึ่งหน้าเอสี่ครับ ประมาน 20-25 บรรทัด

เวลาทำประมาณ 45 นาที กำลังดี

เผื่อแก้หรือเผื่อเวลาไว้ทำอันอื่นด้วย

 

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบในแต่ละรายวิชา

1. วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test-SAT)

มีค่าคะแนนทั้งหมด20 คะแนนโดยในตัวข้อสอบจะแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้

1.1 ชุดจำนวน (5 คะแนน)

1.2 ชุดการใช้ภาษาไทย (10 คะแนน)

1.3 ชุดการใช้เหตุผล ( 5 คะแนน)

 

คำแนะนำ: หนังสือที่เกี่ยวกับข้อสอบSATนี้มีขายทั่วไปตามร้านหนังสือ

ให้น้องๆซื้อมาอ่านและพยามเน้นที่การทดลองทำข้อสอบด้วยตนเองบ่อยๆ

แต่ที่จริงพี่ว่าน้องไปหาซื้อหนังสือมาอ่านดูลักษณะข้อสอบให้คุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยแล้ว

ก็ลองทำดู แต่ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะคนส่วนมากก็งงกับข้อสอบเหมือนเรา

ทำไม่ค่อยได้กันหรอกในส่วนนี้ คะแนนจะวัดกันที่ส่วนกฎหมายกับภาษาอังกฤษมากกว่า

 

2. วิชาภาษาอังกฤษ

มีค่าคะแนน20 คะแนน

คำแนะนำ: ใหน้องๆฝึกฝนทักษะการอ่านเอาความ อ่านจับใจความสำคัญ และพยามรู้คำศัพท์

ให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็หมดหวังที่จะอ่านรู้เรื่อง ข้อสอบเป็น passage ทั้งหมด

ไม่มี ไวยากรณ์เลย แต่น้องๆก็ควรจะรู้ gramma ไว้บ้างเพื่อช่วยในการทำความเxxxใจในการอ่าน

และที่สำคัญน้องๆต้องฝึกอ่านให้เร็วด้วยเพราะเวลาที่เขาให้มาเมื่อเทียบกับจำนวนข้อสอบเเล้วถือว่า

น้อยมากๆพยามอย่าใช้เวลาอ่านนานหรืออ่านหลายรอบ และสิ่งที่สำคัญมากอีกเรื่องคือเทคนิคใน

การเดาคำศัพท์ เพราะเมื่อถึงเวลาสอบจริงๆน้องจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถแปลคำศัพท์

ได้หมดบางตัวน้องต้องเดาความหมายเอง ซึ่งการเดาศัพท์เป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องฝึกฝนไม่ใช่เดากัน

มั่วๆ

 

3. วิชากฎหมาย

3.1 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย (10 คะแนน)

3.2 วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย (30 คะแนน)

คำแนะนำ: น้องๆจะเห็นได้ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่มีค่าคะแนนสูงมากที่สุด สำหรับวิชากฎหมายก็ไม่มี

อะไรมากง่ายๆคือน้องๆต้องไปอ่านมาเยอะๆ โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไปข้อสอบออก

ไม่ลึกมากน้องไม่จำเป็นต้องอ่านให้ลึกแต่ให้อ่านมากว้างๆ และข้อสอบก็จะออกเรื่องความรู้รอบ

ตัวเกี่ยวกับกฎหมายด้วย น้องๆก็ต้องติดตามดูข่าวสารบ้านเมืองบ้าง

 

4. เรียงความ และ ย่อความ

เรียงความ10คะแนน ย่อความ10คะแนน

คำแนะนำ: เรียงความเขาก็จะมีหัวข้อมาให้เรา แล้วก็ให้เราเขียนเรียงความแสดงทัศนคติ

ของเราประมาณหนึ่งหน้า ก็ไม่ต้องคิดมากเขียนให้อ่านง่าย ภาษาสุภาพ สะอาด และที่สำคัญ

ต้องเขียนให้ได้สาระ อย่าวนไปวนมา

ย่อความเขาก็จะมีบทความที่มีความยาวมากๆประมาณ 10 หน้ามาให้เราย่อจับใจ

ความสำคัญให้เหลือหน้าเดียว โดยย่อความของเราก็จะต้องมีแบบของการย่อความที่ถูกต้อง

ขึ้นต้นการเขียนย่อความของเราด้วยโดยรูปแบบการย่อความที่ถูกต้องนั้นให้ไปถามที่อาจารย์

หมวดภาษาไทยได้ครับ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉลย : ตัวอักษรสีแดง)

--------------------------------------------------------------------------------

1. ข้อใดเป็นคำ

        ก. ว่ายน้ำ

        ข. กระโดดสูง

        ค. กระเป๋า

        ง. กบกระโดด

2. คำใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า

     " พระพิฆเนศ "

ก. ประดิษฐาน

        ข. โบราณวัตถุ

 ค. พระราชดำริ

 ง. งานนักขัตฤกษ์

3. คำราชาศัพท์ในข้อใดใช้กับพระมหากษัตริย์

  ก. กิน

  ข. ฉัน

  ค. เสวย

  ง. รับประทาน

4.  คำใดเป็นคำซ้อน

  ก. ถูเรือน

  ข. ขวัญเรือน

  ค. บ้านเรือน

  ง. ผีเรือน

 

 

6.  คำในข้อใดเป็นคำควบกล้ำทั้งหมด

       ก.  ฉะเชิงเทรา    เว้าแหว่ง

       ข.  สนาม      กล้วย

       ค. เกรงใจ    แหวนหมั้น

       ง.  ต้นไทร    กว้างขวาง

7.  คำในข้อใดเป็นคำควบแท้

      ก.  ครอบครัว

      ข.  สร้อยคอ

      ค.  ทรุดโทรม

      ง.  แทรกแซง

8.  คำในข้อใดเป็นคำอักษรนำ

     ก. โคลงสี่

     ข.  หญิงหม้าย

     ค.  ปลอบขวัญ

     ง.  ความอยาก

9. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง

     ก.  พุทรา            อ่านว่า   พุด-รา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     ข. นิทรา             อ่านว่า   นิด-ทรา

     ค. ปีกลาย           อ่านว่า   ปีก-ลาย

     ง.  ปลากราย       อ่านว่า   ปลากราย

5 . ข้อใดเป็นภาษาเขียน

      ก.  เอาไงดี

      ข. ข้อสอบกล้วยมาก

      ค. งานยุ่งชะมัด

      ง. เป็นอย่างไร

10. ประโยคในข้อใดเป็นประโยคสามส่วน

       ก. ไม้บรรทัดหัก

     ข. แม่ขายขนม

       ค. น้องนอน

       ง. นกบินเร็ว

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉลย : ตัวอักษรสีแดง)

๑. การเกิดประจำเดือนในเพศหญิงบอกให้ทราบถึงเรื่องใด

    ก. แสดงถึงวัยเด็ก

    ข. มีการเจริญเติบโตเต็มที่

    ค. พร้อมสำหรับการขยายเผ่าพันธุ์

    ง. ถูกต้องทุกข้อ

๒. อาหารชนิดใดถูกย่อยเป็นอันดับแรก

     ก. ไก่ย่าง

     ข. ขนมปัง

     ค. ปลาทอด

    ง. หมูทอด

๓. อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อย่อยสมบูรณ์แล้วจะได้สารในข้อใด

    ก. กูลโคส

    ข. กลีเซอรอล

    ค. กรดอะมิโน

    ง. กรดไขมัน

๔. ร่างกายได้รับพลังงานจากกระบวนการใดของร่างกาย

     ก. กระบวนการย่อยอาหาร

     ข. กระบวนการหมุนเวียนโลหิต

     ค. กระบวนการหายใจ

     ง. กระบวนการขับถ่าย

๕. สารเสพติดในข้อใดที่ออกฤทธิ์ทั้งกดประสาทและหลอนประสาท

     ก. ฝิ่น                       ข. กระท่อม

     ค. กัญชา                   ง. กาแฟ

๖. อาหารมื้อใดมีความสำคัญและจำเป็นที่สุด

     ก. มื้อเช้า

     ข. มื้อกลางวัน

     ค. มื้อเย็น

     ง. ทุกมื้อ

๗. ผลไม้ทั้งหมดให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต เช่นเดียวกับข้าว ยกเว้น ข้อใด

    ก. มะละกอ

      ข. กล้วย

      ค. มะม่วงสุก

      ง. ทุเรียน

๘. สารอาหารในข้อใด ไม่ใช่สารอาหารที่ให้พลังงาน

     ก. โปรตีน

     ข. วิตามิน

     ค. คาร์โบไฮเดรต

     ง. ไขมัน

๙. สาเหตุใดที่ทำให้โลกเกิดกลางวันและกลางคืน

    ก. โลกมีการหมุนรอบตัวเอง

    ข. ดวงอาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเอง

    ค. ดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเอง

    ง. โลกมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์

๑๐. ข้อใดเป็นลักษณะดวงจันทร์ข้างแรม

    ก. หันด้านมืดไปทางทิศตะวันตก

    ข. หันด้านมืดไปทางทิศตะวันออก

    ค. หันด้านมืดไปทางทิศใต้

    ง. หันด้านมืดไปทางทิศเหนือ

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉลย : ตัวอักษรสีแดง)

----------------------------------------------------------------------------

1.  320,451  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด

            ก.  หลักร้อย                               ข.  หลักพัน

            ค.  หลักหมื่น                              ง.  หลักแสน

 

2.  ค่า  7   ใน  127,045   มีค่าเท่าไร 

            ก.  70                                       ข.  700

            ค.  7,000                                  ง.  70,000

 

3.  35,842+2,986 = 3,004 + ¨

            ก.  35,824                                ข.  5,824

            ค.  33,954                                ง.  22,648

 

4.  ดาวมีเงิน  52,000  บาท  แบ่งให้น้องเดือนไป  3,600  บาท  ดาวเหลือเงินกี่บาท

            ก.  48,400                                ข.  46,800

            ค.  44,680                                ง.  42,470

 

5.  สุดามีเงินอยู่  22,000  บาท  ต้องการซื้อโน้ตบุ๊คราคา  29,900  บาท  สุดาต้องเพิ่มเงินอีกเท่าใด

            ก.  7,600  บาท                          ข.  7,700  บาท

ค.  7,800  บาท                          ง.  7,900  บาท

 

6.      

       A                                   B

     จากรูปเป็นสัญลักษณ์แทนข้อใด

            ก.  เส้นตรง  AB                    ข.  ส่วนของเส้นตรง  AB

            ค.  รังสี  AB                          ง.  ระนาบ  AB

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
----------------------------------------------------------------------------

 

 
7.) 

            จากรูปมุมใดแทนจุดยอดมุม

            ก.  มุม                                   ข.  มุม 

            ค.  มุม                                   ง.  มุม  ก ข ค

 

8)  1.344 ÷ 24  =  ¨

        ก.  50                                      ข.  52

            ค.  54                                      ง.  56

 

9)  เต้ยเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใช้เวลา  90  นาที  เท่ากับกี่ชั่วโมง

            ก.  1  ชั่วโมง                            ข.  1  ชั่วโมง  20  นาที

            ค.  1  ชั่วโมง  30  นาที ง.  1  ชั่วโมง  50  นาที

 

10)      1 + 1   =  ¨

        2    2

        ก.   1                                       ข.   3

            4                                              4   

 


            ค.   1                                       ง.  1

                  2   

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (เฉลย  สีแดง)

๑.ข้อใดมีเสียงตัวสะกดตรงกับคำว่า "กฎเกณฑ์"

       ก. สุขสันต์

ข. ญาติมิตร

ค. เหตุการณ์

ง. โจทย์เลข

 

๒. คำในข้อใดใช้ตัวการันต์ต่างกัน

      ก. รถยน_      สวดมน_

     ข. สงกราน_  อนัน_

     ค. กฎเกณ_   ไพรสณ_

     ง. ไตรรง_    ไตรยาง_

 

๓. คำอ่านในข้อใดเมื่อเขียนเป็นคำแล้วออกเสียงอะ แต่ไม่มีรูปสระอะ

     ก. ทะ-นุ-บำ-รุง

     ข. ทะ- ยอย

     ค.ทะ-มึน

     ง. ทะ-มัด-ทะ-แมง

 

๔. ข้อใดเป็นคำกริยาทั้ง 2 คำ

      ก. วิ่ง  เล่น

      ข. พยัก  หน้า

       ค. ถอน  ผัก

       ง. ยก  ถุง

 

๕. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

     ก. วันพ่อตรงกับวันที่เท่าใด

     ข. คืนนี้พระจันทร์สว่างกว่าค่ำคืนใด

   ค. ต้นไม้ปรุงอาหารและหายใจทางใด

    ง. ต้นบอระเพ็ดเติบโตได้ดีในดินลักษณะใด

 

๖. ข้อใดมีคำคล้องจอง

      ก. รู้อย่างเป็ด

      ข. รู้ยาวรู้สั้น

      ค. รู้มากยากนาน

      ง. รู้จักเก็บรู้จักงำ

 

 

๗. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้

      ก. นกเอยนกน้อยน้อย

    ข. บินล่องเลยเป็นสุขศรี

      ค. ขนขาวราวสำลี

      ง. อากาศดีไม่มีภัย

 

๘. "เห็นกงจักรเป็นดอกบัว" มีความหมายว่าอย่างไร

      ก. เห็นดีเป็นชั่ว

      ข. เห็นถูกเป็นผิด

      ค. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง

      ง. เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

 

๙. ข้อใดเป็นคำขวัญ

     ก. ขับรถดีรับรองปลอดภัย

     ข. ขับรถดีต้องไม่เร็วเกินไป

     ค. รักคน รักรถ ขับตามกฎจราจร

     ง. รักครอบครัว รักชีวิต โปรดขับช้าๆ

 

๑๐. "ต้นไม้กำลัง __ ดอกออกใบเต็มต้น"

      ก. ผลิ

      ข. ผุด

      ค. โผล่

     ง. เผยอ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

1.    ประโยคในข้อใดเป็นจริง

ก.    3,425 < 4,524

ข.    3,005 > 3,500

ค.    5,041  > 5,014

ง.     4,251  < 4<125

2.    ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามาก

.  1,319              1,139               2,310               3,510

.  2,315              2,351               3,511               5,310

.  1,532              2,435               2,354               3,252

.  5,310               3,511               2,351               2,315

3.    จำนวนในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง

ก.    11,011  อ่านว่า  หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด

ข.    20,501  อ่านว่า  สองหมื่นห้าร้อยหนึ่ง

ค.    50,301  อ่านว่า  ห้าหมื่นสามร้อยหนึ่ง

ง.     70,101  อ่านว่า  เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเอ็ด

4.   12,345         12,370          12,395,                ,    12,445

      จำนวนใน                 คือจำนวนใด

ก.    12,396

ข.    12,410

ค.    12,420

ง.     12,425

5.  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ในจำนวน 79,865   มีค่าต่างกันเท่าไร

ก.    1

ข.    6,200

ค.    62,000

ง.     69,200

6. ผลลัพธ์ของ 79,341 + 10,159 มีค่าเท่าไร

ก.    89,400

ข.    89,490

ค.    89,500

ง.     90,500

 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

7.  "มีแตงโม 2,300 ผล ขายไป 1,984 ผล แล้วซื้อมาเพิ่มอีก 2,500 ผล รวมแล้วมีแตงโมกี่ผล" เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก.    (2,300 – 1,984) + 2,500 =  o

ข.    2,300 + 1,984 + 2,500 =  o

ค.    (2,300 + 2,500) + 1,984  = o

ง.     (2,500 + 2,300) – 1,984 = o

 8.  พ่อได้เงินเดือน 7,250 บาท แม่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าพ่อ 1,175 บาท แม่ได้รับเงินเดือนกี่บาท

ก.    6,075  บาท

ข.    6,085  บาท

ค.    6,185  บาท

ง.     8,425  บาท

9.  ซื้อแตงโม    115  บาท  ทุเรียน  210  บาท  มังคุด  154   บาท  ให้เงิน  1,000  บาท  จะได้รับเงินทอนเท่าไร

ก.    521  บาท

ข.    511  บาท

ค.    501  บาท

ง.     409  บาท

10.  จากแบบรูป   6   4   7   3   6   4   7   3   6   4   ……   จำนวนที่ 30 คือจำนวนใด

ก.    6

ข.    4

ค.    7

ง.     3

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

1.  ข้อใดเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

            ก.  สีผิว                                               ข.  ความโกรธ

            ค.  อารมณ์ขัน                                      ง.  เขียนหนังสือสวย

2.  เราควรมีรูปร่างหน้าตาเหมือนใครมากที่สุด

            ก.  พ่อกับแม่                                        ข.  ปู่กับย่า

            ค.  ตากับยาย                                       ง.  ลุงกับป้า

3.  สิ่งมีชีวิตในข้อใดสามารถเปลี่ยนสีผิวไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้

            ก.  กิ้งก่า                                              ข.  จระเข้

            ค.  แมงมุม                                           ง.  แมลงวัน

4.  กระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามเพราะอะไร

            ก.  ป้องกันศัตรู                                    ข.  เพื่อลดการคายน้ำ

            ค.  เพื่อความสวยงาม                          ง.  เพื่อเป็นมือยึดเกาะ

5.  พ่อสุนัขขนสีขาวผสมพันธุ์กับแม่สุนัขขนสีน้ำตาลออกลูกมา 2 ตัวมีขนสีขาวทั้งหมด แสดงว่าขนสีใดเป็นลักษณะเด่น

        ก.  ขนสีน้ำตาล                                   ข.  ขนสีขาว

            ค.  ขนสีดำ                                          ง.  ขนสีขาวปนน้ำตาล

6.  ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งใด

            ก.  อากาศเสีย                                      ข.  น้ำเสีย

            ค.  เสียงดัง                                          ง.  ดินเสื่อมโทรม

7.  การกระทำในข้อใดเป็นการทำลายทรัพยากรดิน

            ก.  ใส่ปุ๋ยคอก                                      ข.  ขุดหน้าดินไปขาย

            ค.  ปลูกพืชตระกูลถั่ว                         ง.  ปลูกพืชคลุมดิน

8.  กระดาษเป็นวัสดุที่นำมาผลิตสิ่งต่างๆมาก แต่ปัจจุบันถูกแทนที่โดยพลาสติก ยกเว้น ของใช้ชนิดใดที่ต้องใช้กระดาษ

            ก.  ถุง                                                  ข.  หนังสือ

            ค.  กล่อง                                             ง.  จาน

 

 

 

 

 

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

9.  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากแหล่งน้ำเน่าเสีย

            ก.  พืชน้ำเจริญเติบโตดี

            ข.  สัตว์น้ำขาดแหล่งที่อยู่อาศัย

            ค.  มนุษย์ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้

        ง.  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนทำให้เสียสุขภาพ

 10.  ความสัมพันธ์ระหว่างหนอนกับใบไม้ เป็นแบบใด

            ก.  พึ่งพากัน                                        ข.  ผู้ล่ากับเหยื่อ

            ค.  อิงอาศัย                                          ง.  ปรสิต